REGULAMIN KONKURSU

„PODAJ 3 GŁÓWNE POWODY, DLA KTÓRYCH WYBRAŁEŚ/AŚ UWM”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie „Podaj 3 główne powody, dla których wybrałeś/aś UWM” (zwany dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Profilu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Facebooku (adres URL: https://www.facebook.com/UWM.Olsztyn)
 3. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (zwany dalej: „Organizator”).
 4. Celem przyświecającym Konkursowi jest promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 5. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami §4, a nie Facebookowi.
 6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

 

§2

Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej – może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 16 rok życia,
  2. posiada utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na Facebooku (zwane dalej jako “Profil”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Uczestnik, chcąc przystąpić do Konkursu musi zapoznać się z Regulaminem, a następnie zaakceptować go. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do celów związanych z Konkursem.
 4. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, zawartych w regulaminie konkursu.

 

§3

Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs realizowany jest w dniach 16-30 czerwca 2021 roku.
 2. Konkurs realizowane jest w formie zadań na kreatywność.
 3. Każdy Uczestnik może nadesłać jedną odpowiedź.
 4. Zadanie konkursowe polega na udostępnieniu wpisu konkursowego i udzieleniu odpowiedzi na pytanie „Podaj 3 główne powody, dla których wybrałaś/eś Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie”.
 5. Odpowiedzi będą oceniane pod względem kreatywności oraz merytoryczności.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości estetycznej, niezgodnych z tematyką Konkursu oraz zawierających przemoc, treści wulgarne, promujących alkohol i inne używki.
 7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców.”
 8. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na Facebook’u, Instagramie, innych mediach społecznościowych obsługiwanych przez Organizatora oraz serwisach związanych z rekrutacją i promocją Uniwersytetu.
 9. Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
 10. Uprawnienia, o których mowa powyżej w ust. 9. i 10., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów odpowiedzi, a wymaganych w ust. 8. niniejszego regulaminu.
 11. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 12. Odpowiedzi będą oceniane przez wskazane przez Organizatora jury. Zwycięzców konkursu wybierze jury.
 13. W skład jury wchodzą:
  1. dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM – Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  2. Michał Orłowski –  Biuro Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 14. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu.
 15. Nagrodami w Konkursie są:
  1. 3 zestawy składające się z Bluzy UWM i gry Monopoly UWM
  2. 5 zestawów gadżetów z logotypem UWM
 16. Nagrody nie mogą być wymieniona na gotówkę.
 17. Zwycięzca zobowiązany jest do kontaktu drogą mailową z Organizatorem, w ciągu 48h od ogłoszenia wyników, w celu dopełnienia formalności. Adres e-mail do kontaktu: media@uwm.edu.pl
 18. Nagrody w konkursie zostaną wysłane do zwycięzców w ciągu 14 dni, licząc od dnia uzyskania kompletnych danych kontaktowych od zwycięzcy. Nagrody będzie można również odebrać w Biurze Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§4

Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
  1. podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
  2. udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,
  3. zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
  4. udziału w konkursie osoby poniżej 16. roku życia,
  5. używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
  6. naruszenia praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

 

§5

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator konkursu zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.